Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pentagram

 

Pentagram je významné magické znamení, zvané "planoucí hvězda mágů", které symbolizuje spojení čtyř živlů s pátým elementem (éter, akáša). Vyjádřuje ovládání elementů duchem. Tímto znamením se spoutávají démoni vzduchu, duchové ohně a vody i přízraky země. Ozbrojeni tímto znamením a náležitě připraveni můžeme zírat v nekonečno onou schopností, která je jakoby okem naší duše, a rozkazovat legiím andělů a plukům démonů, aby nám sloužily. Představuje svobodnou aktivitu života. V magii je, jako symbol vůle, důležitým ochranným pantaklem. V ceremoniální magii vyjadřuje myšlenku spojenou s vůli, resp. imperativní posismus. Při každé magické operaci musí mít mág na prsou posvěcený pentagram. V pentagramu se zobrazuje rozkročená a rozpažená postava člověka.

Astrální světlo
Astrální světlo působí bezprostředně na nervy, které v živočišném ústroji přebírají úlohu vodičů, a přivádějí je k mozku. V somnambulním stavu lze vlastně vidět prostřednictvím nervů. A to je i bez skutečného světla, protože astrální fluidum je vázané světlo, přibližně srovnatelné s vázaným či latentním, fyzice dobře známým, teplem.

Magnetismus
Magnetismus docilovaný ve dvou je nepochybně podivuhodný objev, avšak případ magnetismu, při němž se jednotlivec činí z vlastní vůle jasnovidným a dokáže řídit sama sebe, je dokonáním magnetického umění. Tajemství magnetické jasnovidnosti a ovládání magnetických fenoménů závisí na dvou činitelích: na harmonii inteligencí a na dokonalém sjednocení volních sil ve směru možném a pevně určeném vědou. To platí pro magické operace, prováděné mezi více osobami. Magnetismus praktikován na sobě samém vyžaduje přípravy.

Vláda vůle nad astrálním světlem
Vláda vůle nad astrálním světlem, které je fyzickou duší čtyř živlů, se zobrazuje pentagramem. Tomuto znamení, použije-li se moudře, jsou podřízeni elementární duchové, a můžeme je dokonce učinit poddanými, nebo, jak praví magie, uvěznit je, umístíme-li znamení pentagramu v kruhu nebo na evokačním stole, protože všichni stvoření duchové jsou navzájem spojeni znamením a jsou závislí na určitém počtu pravd, které jsou obsaženy v jistých, pevně stanovených tvarech. Dokonalosti těchto tvarů závisí na svobodě duchů, a ti duchové, kteří nejsou zatíženi pouty materie, ihned pocítí, zda znamení je výrazem skutečné moci či pouze opovážlivé vůle. Mudrcovo pochopení dodává tudíž jeho pantaklu význam a cenu právě tak, jako jeho vědění zjednává váhu jeho vůli. Proto duchové ihned tuto moc poznávají.

Pentagramem lze tedy duchy přinutit, aby se zjevili v pravdivém snu – ať již za bdění nebo ve spánku - sami předvádějí našemu Diaphanu svůj odlesk, existující – pokud žili na zemi - v astrálním světle, anebo odlesk odpovídající jejich duchovní hodnotě, v případě, že zde dole nežili. Tato okolnost vysvětluje všechny vize a především objasňuje záhadu, proč se zemřelí zjevují tak, jak žili na zemi anebo v pohřebním rubáši, a nikoli tak, jak jsou – v nepochopitelné existenci, vymykající se představám našeho nynějšího organismu.

Těhotné ženy, více než jiní lidé, podléhají vlivům astrálního světla, které přispívá k utváření jejich dětí, a nepřetržitě v nich vzbuzuje vzpomínky na tvary, jimiž je naplněno. Kabalistické použití pentagramu může určit podobu rodícího se dítěte, a zasvěcená ženy by mohla dát svému dítěti rysy různých jiných osob.

Pentagram – symbol mikrokosmu
Magický pentagram je totožný s tím, co kabala nazývá znamením mikrokosmu, tj. člověka a esoterního poznání.
Je znamením, jehož moc velebí Goethe v krásném Faustovu monologu:

Och, rozkoše, jež do mých smyslů všech
zde při tom pohledu mi pronikáte!
Já v žilách, nervech cítím nový žeh,
znám náhle štěstí, vroucí, mladé, svaté!
Zda byl to Bůh, kdo psal to znamení,
jímž tajemně se odhalily
všech živlů nejskrytější síly,
jimž v nitru zmlká všechno běsnění
a slasti v bědnou hruď se vlily?
Či já jsem bůh? Ó jas, jejž zřím!
V ty čisté runy oko zírá,
zří, kterak příroda se tvůrčí rozevírá.
Teď mudrcovu slovu rozumím:
,,Vstup k říši duchů zasut není.
Tvůj duch je slep, smrt v prsou tvých.
Své lidské srdce bez prodlení
svlaž, učni v jitřních červáncích!“

Použití pentagramu
Použití pentagramu může být velice nebezpečné pro ty, kdo nemají úplnou a dokonalou znalost jeho použití. Směr paprsků hvězdy není libovolný a může změnit povahu celé operace. Paracelsus dosvědčoval, že magické obrazce a všechna kabalistická znamení pantaklu, jichž duchové poslouchají, lze redukovat na dvě znamení, jež jsou syntézou všech ostatních. Jsou to znamení makrokosmu, neboli pečeť Šalamounova znamení a mikrokosmu, mocnější prvého, totiž pentagram.

Planoucí hvězda
Pentagram, zvaný v gnostické škole planoucí hvězda, je znamením všemohoucnosti intelektuálního sebeovládání. Je to hvězda Mágů, znamení Slova, jež je učiněno tělem, a podle směru svých paprsků představuje tento symbol v magii dobro nebo zlo, řád nebo nepořádek (lad či nelad), požehnaného beránka Ahura Mazdova a sv. Jana nebo ďábelského Mendéského kozla. Je to zasvěcení nebo rouhačství, Lucifer nebo Vesper, jitřenka či večernice. Je Maria nebo Lilith, vítězství nebo zhouba, světlo či noc.

Paprsky pentagramu
Ukazuje-li pentagram dvěma svými paprsky vzhůru, představuje Satana či kozla Sabatu, míří-li nahoru pouze jediným paprskem, označuje Spasitele. Pentagram je obrazem lidského těla se čtyřmi údy a jediným vrcholem, jenž musí znázorňovat hlavu. Lidská figura s hlavou obrácenou dolů představuje přirozeně démona, tj. duchovní zvrácenost, nepořádek nebo šílenství. Je-li tedy magie skutečností, je-li tato tajná věda pravým zákonem tři světů, potom musí míti toto absolutní, jako dějiny staré, nikoliv však starší znamení nevypočitatelný vliv na duchy, zbavené hmotného obalu.

Svěcení pentagramu
Pentagram se světí čtyřmi živly: pětkrát se foukne na magický obrazec, pokropí se svěcenou vodou, vysuší se v dýmu pěti kuřidel, kadidla, myrhy, aloe, síry a kafru, k nimž se přidá trochu bíle pryskyřice a šedé ambry; pětkrát se dechne a při tom se vysloví jména pěti géniů: Gabriel, Rafael, Anael, Samael a Orifiel; potom se pantakl klade postupně k severu, jihu, východu, západu a doprostřed astronomického kříže a volají se při tom jedno za druhým písmena posvátného Tetragramu. Na závěr se zcela potichu vysloví požehnané Alef a Tau, jež jsou zcela hluboce sjednoceny v kabalistickém jménu Azoth.

Umístění pentagramu
Pentagram musí být umístěn na oltáři zápalů a pod magickou trojnožkou. Vyvolává–li se duch světla, musí hlava hvězdy, tj. jeden její cíp směrovat proti magické třínožce a dvě dolní špice k zápalnému oltáři, obráceně ale, vyvolává-li se duch tmy. 

Znamení – aktivní slova vůle
Znamení jsou aktivními slovy vůle. Vůle tedy musí dát dokonalé slovo, aby je převedla ve skutek, a postačí jediná nedbalost, tkvící v jediném zbytečném slově, nebo v pochybnosti, a celá operace upadne do lži a bezmoci. Je tedy třeba absolutně se zdržet všech magických obřadů, nebo je všechny splnit svědomitě a přesně.

Pentagram – ochranné znamení (signum)
Pentagram, nakreslený jasnými čarami má též velký vliv na duchy a děsí přízraky. Staří mágové kreslili znamení pentagramu na práh svých dveří, aby zabránili vstupu zlých duchů a odchodu duchů dobrých. Tato překážka vyplývala ze směru paprsků hvězdy: dva paprsky obrácené ven zaháněly zlé duchy, dva paprsky obrácené dovnitř je držely v zajetí. Jediný paprsek směřující dovnitř zadržoval dobré duchy.

Písmeno G
Písmeno G, jež svobodní zednáři umísťují doprostřed planoucí hvězdy, znamená Gnosi a Generaci (plození), dvě posvátná slova starobylé kabaly. Značí též Velkého Architekta (Grand Architect), neboť pentagram, ať jej pozorujeme z kterékoliv strany, představuje A. Pýthagorejci mu říkali Pentalfa, neboť je vlastně složený z pěti písmen A.

Převrácený pentagram
Převrácený pentagram s vrcholem směřujícím dolů je symbolem vnitřní nespoutané, živelné aktivity jsoucna, slepé rozpoutané živelnosti a zvůle. Je vnímán jako symbol černé magie a astrálního otroctví. Obrácený dvěma rohy nahoru a jedním dolů představuje rohy, uši a bradu hieratického Mendéského kozla sabatu a stává se z něho znamení pekelného zaklínání.

Alegorická hvězda
Alegorická hvězda není ničím jiným než tajuplným pentagramem, a oni tři králové, které planoucí hvězda dovedla ke kolébce spasitele, by stačili k dokázání naprosto kabalistického a vpravdě magického původu křesťanského dogmatu.
Jeden z těch králů, je bílý, druhý černý a třetí hnědý. Bílý obětuje zlato, symbol života a světla; černý myrhu, obraz smrti a noci; hnědý předkládá kadidlo, znamení božskosti, usmiřující dogma dvou principů. Potom se vracejí zpátky do své země jinou cestou, aby ukázali, že povstala nová cesta, nový kult, aby přivedli lidstvo k jedinému náboženství, totiž k náboženství svaté trojnosti a zářícího Tetragramu, k jedinému, věčnému katolicizmu. Lidmi profanovaný pentagram však stále září nezasažen stínem v pravici Slova Pravdy, a zasvěcující hlas přislibuje vítězi, že znovu zaujme místo Jitřenky. Všechna tajemství magie, všechny symboly gnose, všechny obrazce okultismu, všechny kabalistické klíče proroctví jsou shrnuty ve znamení pentagramu, jež Paracelsus nazývá nejmocnějším, největším ze všech znamení.

Pentagramové rituály
V magické praxi jsou živly tradičně přiřazovány jednotlivým světovým stranám, vzduch východu, oheň jihu, voda západu a země severu, zatímco pátý element se nachází uprostřed. (V některých systémech jsou voda a země přehozeny.) Symbolickým znázorněním jednotlivých živlů jsou zde čtyři zodiakální emblémy, které odpovídají čtyřem archandělům živlů. S ohledem na praktické použití se rozlišuje menší a větší pentagramový rituál. Oba mohou mít buď invokační, nebo zažehnávací (vymítací) formu. Dobře provedený zažehnávací pentagramový rituál je provázen pocitem čistoty, zatímco po provedení invokačního pentagramového rituálu se má dostavit pocit posvátna.

Menší pentagramový rituál
Menší pentagramový rituál má v magii mnohostranné použití a dobrý mág jej musí skutečně mistrovsky ovládat.
Používá se zvláště v těchto případech:
1. Zahájení a ukončení každého magického díla.
2. Udržování mágovy ,,kondice“ pravidelným prováděním tohoto rituálu.
3. Zbavení se zmatených, nebo obsedantních myšlenek apod.
4. Příprava k astrální projekci
5. Pročištění duchovní atmosféry.

Větší pentagramový rituál
Větší pentagramový rituál se provádí tehdy, bylo-li místo operace předem připraveno menším pentagramovým rituálem. Používá se při práci s živly, zvláště pak při posvěcování magických nástrojů, nebo při tvoření elementálů. Jeho pomoci lze též invokovat nebo zažehnávat zodiakální síly, použije-li se pentagram, který živlově odpovídá příslušnému znamení zvěrokruhu, a vepíše-li se do něj příslušný zodiakální symbol. Atributy pentagramu v případě většího pentagramového rituálu zahrnují nejen hebrejská Boží jména, ale i henochiánské formule. Směr vepisování pentagramů se řídí podle toho, jestli má být ten který element invokován nebo zažehnán. V této souvislosti je důležité si dobře osvojit, která Boží jména a které živly odpovídají jednotlivým vrcholům pentagramu. Invokační pentagramy se vepisují směrem k tomu vrcholu, který odpovídá invokovanému živlu, kdežto zažehnávací pentagramy se opisují směrem od vrcholu pentagramu, který koresponduje s živlem, jenž má být zažehnán.

Struktura pentagramových rituálů
Struktura obou pentagramových rituálů sestává ze čtyř částí:
1.Kabalistický kříž
2.Vepsání pentagramů
3.Invokace archandělů
4.Kabalistický kříž
Rituály se začínají provádět čelem k východu po předchozí vizualizaci nebo vyznačení kruhu.